DIPLOMÀCIA, LITERATURA I VIDA: JOSEP CARNER

DIPLOMÀCIA, LITERATURA I VIDA:

JOSEP CARNER

 

            De vegades un tema sobre el que parlem o escrivim ens ve a buscar, ens truca a la porta. És el que em va passar quan el Professor Pere Poy em va trucar una tarda de dissabte del Novembre de 2022 quan pujava al tren d’Estrasburg a l’aeroport Charles de Gaulle per volar a Nova York. Em va plantejar que a la Societat Catalana d’Història Cultural havien pensat en mi per a la conferència anual que feien el 13 de Desembre, que volien dedicar a una aproximació a la relació entre Literatura i diplomàcia des de la figura de Josep Carner, a partir de la meva pròpia experiència i trajectòria de diplomàtic i escriptor. La meva primera reacció va ser dir-li que el 13 de Desembre era a la volta de la cantonada, i que no sabia si podria preparar la conferència com calia, a lo que em va respondre que no em preocupés, que es tractava del 13 de Desembre del 2023, i que precisament m’ho volia proposar amb tota l’antelació per a que la pogués treballar i preparar tranquil·lament. Resultava difícil dir que no, no tan sols per l’antelació, ans perquè plantejava una qüestió, la de la relació entre escriptura i diplomàcia, que en el meu cas des de l’adolescència ha orientat el meu recorregut, una qüestió viscuda i reflexionada sobre la que des de feia temps m’havia dit que algun dia hauria d’escriure.  Se’m va fer fins i tot present el meu pare parlant-me d'en Carner com a referent quan, encara al batxillerat, li explicava el meu desig d’esdevenir diplomàtic i escriptor, i d’ençà l’havia tingut com a barceloní referent de la meva doble vocació, a més d’haver-ho llegit (encara que no exhaustivament): qui millor que ell, la seva figura i trajectòria literària i diplomàtica, per dur a terme i catalitzar, assajar la relació entre escriptura i diplomàcia a través de la seva figura, i alhora apropar-nos, comprendre’l, posar-nos a la seva ànima i a la seva pell, també en l’exercici de la diplomàcia, dialogar amb ell, il·luminar-ho des de nous angles, noves perspectives, noves llums. És així aquesta Conferència Virtual Anual tant una conferència que té lloc una vegada a l’any, com el punt d’arribada d’un any recorregut per l’escriptura, la diplomàcia i la vida amb i a través de Josep Carner, leit motiv present en la meva reflexió i diàleg amb mi mateix i amb el món, en la meva dedicació a la lectura de Carner i sobre Carner, fins a compondre i pintar amb paraules el quadre cubista d’aquesta conferència.

            Sí, quadre cubista; car, si en aquest 2023 hem commemorat l’any Picasso, és en bona mesura perquè, pintant “Les senyoretes d’Avinyò”, Picasso ens va mostrar una nova manera de veure i aprehendre el món i la vida: contemplant alhora, en un mateix quadre – simultàniament – a les senyoretes d’Avinyò des de dalt i des de baix, de front i de costat, directament i obliquament, des de diferents angles, com des composant-les per re composar-les, copsar-les més plenament. I d’alguna manera això és el que fem en el recorregut a través de les diferents perspectives i aproximacions exposades en aquesta conferència-assaig. Un recorregut a través de la consideració de la Literatura/escriptura i l’art, la relació entre vida i Literatura, la diplomàcia, la relació entre diplomàcia i Literatura, Literatura i diplomàcia en l’obra literària i el món creatiu den Josep Carner, el camí a caminar, concloent amb una aproximació des de la meva experiència d’escriptura i diplomàcia, i una invocació final. Recepta: fiqueu aquests elements/ingredients a la coctelera, agiteu-la be, i beveu i gaudiu d’aquesta aproximació/visió/vivència de Josep Carner, l’escriptura, la diplomàcia i la vida. Obrim camins, il·luminem foscors, escrivim poesia en el paper i en la vida. Carnerianament carneriem.

 

Manuel Montobbio

Gener 2024

 

DIPLOMACIA, LITERATURA Y VIDA:

JOSEP CARNER

 

          A veces un tema sobre lo que hablamos o escribimos nos viene a buscar, nos llama a la puerta. Es lo que me ocurrió cuando el Profesor Pere Poy me llamó una tarde de sábado de Noviembre de 2022 cuando subía al tren de Estrasburgo al aeropuerto Charles de Gaulle para volar a Nueva York. Me planteó que en la Sociedad Catalana de Historia Cultural habían pensado en mí para la conferencia anual que celebraban el 13 de Diciembre, que querían dedicar a una aproximación a la relación entre Literatura y diplomacia desde la figura de Josep Carner, a partir de mi propia experiencia y trayectoria de diplomático y escritor. Mi primera reacción fue decirle que el 13 de Diciembre estaba a la vuelta de la esquina, y que no sabía si podría preparar la conferencia como era necesario, a lo que me respondió que no me preocupara, que se trataba del 13 de Diciembre del 2023, y que precisamente me lo quería proponer con toda la antelación para que pudiera trabajarla y prepararla tranquilamente. Resultaba difícil decir que no, no sólo por la antelación, sino porque planteaba una cuestión, la de la relación entre escritura y diplomacia, que en mi caso desde la adolescencia ha orientado mi recorrido, una cuestión vivida y reflexionada sobre la que desde hacía tiempo me había dicho que algún día debería escribir. Se me hizo incluso presente mi padre hablándome de Carner como referente cuando, todavía en el bachillerato, le contaba mi deseo de convertirse en diplomático y escritor, y desde entonces lo había tenido como barcelonés referente de mi doble vocación, además de leerlo (aunque no exhaustivamente): quién mejor que él, su figura y trayectoria literaria y diplomática, para llevar a cabo y catalizar, ensayar la relación entre escritura y diplomacia a través de su figura, a la vez que acercarnos, comprenderlo, ponernos en su alma y en su piel, también en el ejercicio de la diplomacia, dialogar con él, iluminarlo desde nuevos ángulos, nuevas perspectivas, nuevas luces. Es así esta Conferencia Virtual Anual tanto una conferencia que tiene lugar una vez al año, como el punto de llegada de un año recorrido por la escritura, la diplomacia y la vida con y a través de Josep Carner, leit motiv presente en mi reflexión y diálogo conmigo mismo y con el mundo, en mi dedicación a la lectura de Carner y sobre Carner, hasta componer y pintar con palabras el cuadro cubista de esa conferencia.

          Sí, cuadro cubista; pues, si en este 2023 hemos conmemorado el año Picasso, ello es en buena medida porque, pintando “Las señoritas de Aviñón”, Picasso nos mostró una nueva forma de ver y aprehender el mundo y la vida: contemplando a la vez, en un mismo cuadro – simultáneamente – a las señoritas de Aviñón desde arriba y desde abajo, de frente y de lado, directa y oblicuamente, desde diferentes ángulos, como descomponiéndolas para recomponerlas, captarlas más plenamente. Y de algún modo eso es lo que hacemos en el recorrido a través de las diferentes perspectivas y aproximaciones expuestas en esta conferencia-ensayo. Un recorrido a través de la consideración de la Literatura/escritura y el arte, la relación entre vida y Literatura, la diplomacia, la relación entre diplomacia y Literatura, Literatura y diplomacia en la obra literaria y el mundo creativo de Josep Carner, el camino a caminar, concluyendo con una aproximación desde mi experiencia de escritura y diplomacia, y una invocación final. Receta: mete estos elementos/ingredientes en la coctelera, agítala bien, y bebe y disfruta de esta aproximación/visión/vivencia de Josep Carner, la escritura, la diplomacia y la vida. Abramos caminos, iluminemos oscuridades, escribsmos poesía en el papel y en la vida. Carnerianamente carneriemos.

 

Manuel Montobbio

Enero 2024